avondmarkt-klompen-beekbergen avondmarkt-beekbergen-gezellig avondmarkt-hetty-doppenberg avondmarkt-klompen-beekbergen harmonica-markt-beekbergen klederdracht-beekbergen veluwse-markt-dansen veluwse-markt-spinnenwiel harmonica-markt-beekbergen veluwse-markt-spinnenwiel

Algemene voorwaarden

Stichting
"De Veluwse Avondmarkt"

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten en alle overige verbintenissen welke tussen de Stichting de Veluwse Avondmarkt, in deze nader te duiden als 'SVA' ontstaan en alle rechts- en natuurlijke personen die willen deelnemen aan door de SVA te organiseren manifestaties/activiteiten welke plaatse­lijk en regionaal bekend zijn als 'Veluwse Avondmarkten' zulks in de ruimste zin van het woord.

Doel en strekking der voorwaarden: De Veluwse Avondmarkten behoren tot de folkloristische evenementen waarvan het bijzondere karakter, de traditie en uitstraling met deze algemene voorwaarden moet worden verzekerd.

Het individuele en mogelijk commerciële belang van de deelnemers is dan ook ondergeschikt aan het instandhouden van de traditie en het eigen karakter van de markt hetgeen deze algemene voorwaarden en de besluiten van het bestuur van de SVA, beogen.

'Deelnemer' is hij of zij die zich volgens de daartoe door de SVA op te stellen regels heeft aangemeld als gegadigde voor deelname als standhouder dan wel in enig andere hoedanigheid aan de markten, bij het bestuur van de SVA en van de SVA een voorafgaande schriftelijke bevestiging van zijn deelname aan de des betreffende markt heeft ontvangen.

Alle rechten en plichten die kunnen ontstaan tussen de SVA en deel­ne­mers aan de door de SVA te organiseren activiteiten in het kader van de Veluwse Avondmarkten - zulks in de ruimste zin van het woord - worden zoveel wettelijk geoorloofd onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden en waar mogelijk begrepen onder het 'deelnemer­schap' als gedefinieerd onder punt 1.

Door het maken van afspraken met het bestuur van de SVA onderwerpt men zich aan de onderhavige algemene voorwaarden.

Toelating tot de activiteiten en het bedrag van inschrijving staat ter beoordeling van de SVA, althans de uitvoerende commissie, welke ook de staanplaatsen be­paalt.

Een kopie van een recent en voor wat betreft de daarin verwoorde gegevens 'kloppend' uittreksel uit het handelsregister dient, indien voor de eerste maal aan de markt wordt deelgeno­men, bij het aanvraag­formulier te worden inge­le­verd.

De SVA zal een reeds gedane toewijzing van een plaats annuleren als aan de voorwaarden voor inschrijving en de betaling niet tijdig is voldaan dan wel verstrekte gegevens niet klop­pen.

De standplaats wordt definitief vastgesteld op de eerste avondmarkt van deelname en aan de betrokken deelnemer c.q. zijn of haar vertegenwoordiger medegedeeld. Aan de toewijzing kan de deelnemer geen rechten ontlenen: de SVA behoudt het recht om bij door haar te beoordelen noodzaak een andere plaats aan te wijzen.

Het toegewezen krijgen van een staanplaats aan de deelnemer schept geen verplichtingen voor de SVA bij nadien te houden markten ten opzichte van de desbetreffende deelnemer.

De deelname is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar: er dient vooraf bij de aanmelding kenbaar

gemaakt aan de SVA dat een derde voor hem of haar de staanplaats zal innemen en de SVA dient aan deze gang van zaken voorafgaande goedkeuring te verlenen.

Inschrijving kan alleen plaats hebben voor alle markten die in het desbetreffende seizoen worden gehouden (het betreft doorgaans 9 avondmarkten)

De deelnemers dienen zich op de marktdag te houden aan de aanwijzingen en instructies die het SVA op dat moment noodzakelijk acht. Nadat de SVA het marktterrein heeft vrijgegeven aan de deelnemers dienen deze vanaf 16.30 uur op de betreffende marktdag ter plaatse aanwezig te zijn om de hun aangewezen marktplaats in te nemen.

Voor 18.00 uur dient ieder transportmiddel of voertuig door de deelnemer te zijn verwijderd. Na 21.15 uur kunt U weer de markt oprijden voor het ontruimen van de staanplaats.

Schade door U of door Uw voertuig veroorzaakt komt voor Uw rekening: U vrijwaart de SVA voor door U veroorzaakte schaden aan derden.

Deelnemers die verhinderd zijn de hun aangewezen plaats in te nemen en dit niet de woensdag voorafgaand aan de te houden marktdag aan de SVA hebben gemeld, krijgen hetzij een boete ad € 50,- per gemiste marktdag -te verrekenen met de gestorte waarborgsom- dan wel kunnen na twee verhinderingen van deelname worden uitgesloten zulks ter beoordeling van de SVA.

Het verhinderd zijn als vorenbedoeld geeft geen recht op restitutie van betaalde bijdragen uit welke hoofden dan ook.

De te verkopen artikelen dienen zo nauwkeurig mogelijk bij de inschrijving aan de SVA te worden gemeld.

De SVA heeft het recht de gemelde artikelen geheel of gedeeltelijk te weigeren of nadere voorwaarden te stellen.

Andere dan vooraf schriftelijk gemelde en geaccepteerde artikelen mogen niet worden verkocht.

Indien bij het houden van de markt blijkt dat er sprake is van afwijkingen dan is de SVA bevoegd aan de betrokken deelnemer te gebieden de verkoop van niet gemelde artikelen te verbieden.

Op de staanplaats worden alleen kramen geplaatst welke door de SVA zijn goedgekeurd. Deze kramen worden door de SVA bij een derde betrokken en worden in goede staat aan de deelnemers ter beschikking gesteld. De deelnemers zijn gehouden de kramen net zo op te leveren na gebruik:

Het aanbrengen van spijkers is niet toegestaan.

Het plaatsen van verkoopstandaards of andere verkoop bevorderende attributen voor, naast of achter de kraam is niet toegestaan.

De SVA houdt toezicht en geeft instructies aan de deelnemers welke deze gehouden zijn op te volgen aangaande het gebruik van de kramen:

De kramen mogen niet voor het eind van de markt ( zijnde 21.15 uur ) worden afgebroken of anderszins gewijzigd qua opzet en inrichting.

Kramen zijn niet langer dan 4 meter en overdekt. Er is stroom­aansluiting op kosten van de deelnemer beschikbaar. Omtrent het gebruik van stroom zijn de deelnemers gehouden te voldoen aan de door of van overheidswege uitgevaardigde veiligheidsvoorschriften. De SVA behoudt het recht om in verband met de handhaving van deze wettelijke voorschriften aanwijzingen aan de deelnemers te geven welke deze gehouden zijn direct op te volgen.

8a 

Deelnemers die een kraam willen verlichten dienen daartoe zelf de nodige voorzieningen te treffen. De SVA gaat er van uit dat per kraam niet meer dan 200 Watt stroomafname door de deelnemer noodzakelijk zal zijn: verbruik van deze omvang is bij het staangeld inbegrepen. Mocht de deelnemer meer stroom moeten/willen verbruiken dan dient hij dit bij de aanmelding aan te geven: de SVA berekent op de kosten van de staanplaats een toeslag bij meerverbruik van stroom.

8b 

Bij overschrijding van het aangemelde stroomgebruik dient de SVA zo spoedig mogelijk door de deelnemer te worden geïnformeerd en een aantekening op zijn melding op het inschrijffor­mu­lier voor deelneming te laten plaatsen door de SVA. De SVA beslist zo spoedig mogelijk of zij overschrijding kan toestaan en zo ja, op welke voorwaarden.

Verlichting en stroomgebruik mogen overige deelnemers en bezoekers van de markt niet hinderen zulks ter beoordeling van de SVA en dient aan de geldende veiligheidsvoorschriften te voldoen. De deelnemers staan in en vrijwaren de SVA voor alle rechtsgevolgen van het door de deelnemers niet voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften met betrekking tot de door hen georganiseerde activiteiten.

Uitbouw van kramen in de breedte en de diepte is niet toegestaan. Voor uitbouw zowel in de breedte als in de diepte kan op schriftelijk vooraf­gaand verzoek door de deelnemer door de SVA toestemming worden verleend.

Buiten de door de SVA bepaalde rangschikking der kramen mogen behoudens voorafgaande toestemming van de SVA geen andere attributen worden geplaatst of mogen voorwerpen op de kraam de afmeting van de kraam overtreffen of anderszins de bezoekers van de markt hinderen zulks ter beoordeling door SVA.

De verkoop dient in principe onder de afdekking van de kramen plaats te vinden.

Indien de algemene marktverlichting brandt, dient onder de afdekking ook voldoende verlichting te zijn aangebracht.

10 

Ter behoud van het authentieke karakter van de markt dragen de deelnemers van de markt de navolgende kleding.

Heren: Veluwse Boerenkleding bestaande uit; op het hoofd: een zwarte boeren pet, om de hals een rode zakdoek, een effen blauwe kiel en een bijpassende donkere lange broek (geen spijkerbroek).

Dames: op het hoofd een witte knipmuts of een wit kapje, een zwarte of witte blouse, een zwarte rok, een boerenschort en een zwarte omslagdoek of stola.

Kleding, indien niet in uw bezit is deze te bestellen bij de SVA. Aflevering na tien werkdagen mits de betaling reeds is voldaan.

Een ieder achter de kraam dient correct gekleed te zijn. Gedragingen van deelnemers dienen zo te zijn dat zij geen afbreuk doen aan het specifieke Veluwse karakter van de markt: de SVA kan daartoe van geval tot geval instructies geven welke de deelnemer dient te honoreren.

11 

Het niet opvolgen van instructies en of voorschriften welke door de SVA of deze voorwaarden worden gesteld kan lijden tot de navolgende sancties:

De SVA gaat in eerste instantie over tot het geven van een officiële waarschuwing (dit betreft een door twee of meer bestuurders van de SVA of de door de SVA benoemde marktcommis­sie aan de betreffende deelnemer gerichte verklaring waarbij de overtreding wordt vastgesteld. Deze waarschuwing wordt daags nadien schriftelijk aangetekend bevestigd aan de deelne­mer.

Volhardt de deelnemer niettegenstaande voornoemde waarschuwing in zijn overtreding dan kan ter bevordering van de naleving van de instructies boeten op worden gelegd afhankelijk van de ernst van de overtre­ding en het voordeel dat de overtreder daaruit trekt. De boeten worden opgelegd door twee of meer bestuurders die hebben kunnen nagaan dat a) een waarschuwing is gegegeven, en na de betreffende deelnemer te hebben gehoord aangaande de overtreding b) hebben vastgesteld dat na de waarschuwing de overtreding nog plaatsvindt. Het opleggen van boeten geschiedt op dezelfde wijze als de waarschuwing.

De opgelegde boeten zijn direct opeisbaar en worden door de SVA verrekend met de door de deelnemer bij inschrijving betaalde waarborgsom.

Indien mocht blijken dat de gestelde borg niet voldoende is om de opgelegde boeten te voldoen dan zal de SVA onmiddellijk aanvullende waarborgstellingen verlangen.

Twee of meer officiële waarschuwingen tijdens de manifestaties maakt dat de SVA de bevoegdheid verkrijgt de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en hem of haar te sommeren te vertrekken. Mocht de deelnemer daaraan geen gehoor geven dan heeft de SVA de bevoegdheid om de ontruiming op kosten van de betrokken deelnemer door derden te laten uitvoeren.

Deelnemers die door eigen toedoen als voornoemd worden ontruimd of gedwongen worden te vertrekken kunnen geen aanspraak maken op restitutie van door hen verrichte betalingen.

12 

Na afloop van iedere markt dient u uw afval mede te nemen: bij gebreke waarvan de SVA de kosten op u zal verhalen.

Geluidsinstallaties kunt u alleen na voorafgaand overleg met de SVA gebruiken: de SVA behoudt het recht aangaande het volume aanwijzingen te geven welke de deelnemer dient op te volgen.

Indien blijkt, dat naar het oordeel van de SVA-commmissie, de ter verkoop aangeboden artikelen mogelijk niet afkom­stig zijn van bonafide, reguliere verkoop c.q. inkoop kanalen, dan heeft de uitvoerende marktcommissie het recht de deelname te beëindigen en ontruiming te eisen.

13 

De SVA heeft het recht een of meer van haar bevoegdheden te delegeren aan een of meer derden en met name aan een door de SVA te benoemen 'uitvoerende commissie'.

Onder uitvoerende commissie dient te worden verstaan:

"een of meerdere bestuursleden van de Stichting de Veluwse Avondmarkt aangevuld met de markt coördinator en of marktmeester.

14 

Alle in de in de Gemeente Apeldoorn geldende Algemene Politie Verordening vastgelegde wetgeving of andere regels door de overheid of openbare organen en/of nutsbedrijven of daarmee gelijk te stellen instanties zoals de NUON of wetten dienen door de deelnemers onverkort te worden nagekomen.

De deelnemer zal ook door de SVA onverwijld van verdere deelname van de markten wordt uitgesloten of openbare organen dan wel niet althans onvoldoende meewerkt aan controles door of namens de overheid en/of openbare organen dan wel de Belastingdienst, zulks vast te stellen door de SVA en, in afwijking van artikel 11 zonder dat de SVA verplicht is tot het afgeven van een voorafgaande officiële waarschuwing aan de deelnemer.

15 

De SVA is niet aansprakelijk voor het door de deelnemers niet nakomen van wettelijke voorschriften en regels als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden.

De deelnemers hebben zich er van te vergewissen dat de Stichting de Veluwse Avondmarkt niet aansprakelijk kan worden gesteld uit hoofde van welke activiteit dan ook welke zij in of buiten hun deelnemerschap op de markt ontplooien: de deelnemer zal de SVA ter zake uitdrukkelijk vrijwaren en zijn "bedrijfsrisico's waar mogelijk op deugdelijke wijze verzekeren. De SVA kan aangaande het verzekerd zijn nadere eisen stellen bij inschrijving of tussentijds na inschrijving.

16 

De SVA sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, of welk nadeel hoe dan ook, uit hoofde van de tussen haar en de deelnemers gesloten overeenkomsten en mogelijk te ontstane verbintenissen uit en - voor zover deze uitsluiting wettelijk niet geoorloofd zou zijn - beperkt de aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid wel mocht worden vastgesteld tot het geldbedrag gelijk aan het door de deelne­mer betaalde inschrijfgeld en de waarborgsom.

De SVA sluit overigens iedere aansprakelijkheid uit voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering niet uitdrukkelijk heeft erkend dat er aansprakelijkheid is en in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd.

17 

Geschillen tussen deelnemers aan de door de SVA georganiseerde manifestaties zullen indien nodig aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank in Zutphen.

U kunt de Algemene Voorwaarden HIER downloaden als PDF-bestand